GF 2018 Referat

 Faaborg Orienteringsklub – Generalforsamling den 8. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset

 1. Valg af dirigent og referent.
 • Dirigent: Erik Damgaard
 • Referent: Vagn
 1. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
 • Se beretninger
 • Tilføjelser til beretninger:
  • Arrangementsudvalg: påskeløbstur, varme hveder, midsommerstafet, kiosk v fåborg 3-dags, generalforsamling, juletræsløb…
  • MTB udvalg: løb annonceret i beretning til afvikling i 2018 er flyttet til 2019
  • Seniorservice: går til hånde med alt muligt praktisk arbejder, fx nye poster, buskrydning ved løb, står til rådighed for træningsudvalget, åben skole arrangementer (75 elever, 7 dage i 2017 + 7 dage i foråret 2018)
  • Eliteudvalg, fremtiden: kanon godt sponsorat fra FMK, som var bundet op på 4 eliteløbere (DM-niveau), deltagelse i Sportslørdag og Sydfyns outdoorevent. Ny kontrakt er indgået med færre forpligtigelser.Sponsoratet er 30.000,- pr år. Kommunen forpligtiger sig desuden til at trykke foldere til Find-vej-i (3000 stk pr år).
 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 • I skolearrangementer er der kommet 10.500,- yderligere efter 1/1.
 • Udgifter ifm find-vej-dagen kan evt. refunderes af DOF?
 • Udgifter til klubhus er pt fordelt med 45% FOK og 55% FSM. Aftalen er opsagt fra FSMs side.
 • Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen
 1. Behandling af indkommende forslag.
 • Ingen indkommende forslag
 1. Fastlæggelse af planer og budget, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 • Planer:
  • Ungdomsprojekt som kører i foråret, torsdage 17:30 (fra 8/3). Ungdomstrænere er Anja H og Peter Mindegård. Koncept for ungdomsløberne, seniorer kan også deltage. Fællesspisning efter træning med deltagerbetaling. Tue Lassen er DOFs konsulent på projektet. FOK er et pilotprojekt.
   • PR/annoncering via facebook, lokalradio, Det rigtige Fåborg, Vores Fåborg, skoleintra og andre kanaler?
  • 40 års jubilæum i år. 6/4 jubilæumsløb. 8/4 Divisionsmatch/jubilæumsløb. Jubi-fest i efteråret.
  • Arbejder på en klubtur til Bornholm
 • Budget:
  • Se rundsendte budget.
  • Kortudvalg 30.000,-? 2019 bliver et travlt år for kortudvalg: Fyns sprintcup, DM-nat, ny skov, udvide Ringe. Derfor evt. købe sig til ekstern korttegner.
  • Tirsdagsklubben har pladsproblemer i klubhuset. Bestyrelsen tager stilling til om der kan ydes et tilskud til leje af forsamlingshus til fællesfrokost.
 • Kontingent: uændret
 1. Valg af Bestyrelse lige år
 2. Kasserer
  • Helle Andersen – valgt
 3. 2 bestyrelsesmedlemmer
  • Laura Bøgh – ønsker ikke genvalg
  • Søren Klingenberg – valgt
  • Ethna – valgt
 4. Valg af 1 suppleant
 • Johnny Rosenkjær – valgt
 1. Valg af 2 revisorer
  • Lis Knudsen og Ervin Ehrhorn – valgt
  • Revisorsuppleant: Kurt Laier Andersen – valgt
 2. Eventuelt
  • Find-vej-i dagen 5/5 afvikles ikke i år.
  • Resultatlister fra løb. Opfordring til at få dem offentliggjort hurtigt efter løbet.
  • O-service: Divisionsmatch 18/3 Jelling Skov og Påskeløb på Fanø. HUSK at tilmelde jer inkl. bustransport på Fanø!
  • DM nat 23/3 2019 og Jysk-Fynsk mesterskab 17-18/8 afvikles som samarbejde mellem FOK, OOK og SVOK

Dirigent: Erik Damgaard                                                                                                  Referent: Vagn Adler Sørensen

 

 

Motion for hjerne og hjerte