GF 2019 Indbydelse

Faaborg Orienteringsklub

Indkaldelse til generalforsamling

den 21. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset.

  1. Valg af dirigent og referent.
    2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
    3. Forelæggelse ar det reviderede regnskab.
    4. Behandling af indkommende forslag.
    5. Fastlæggelse af planer og budget, samt fastsættelse af

kontingent for det kommende år.
6. Valg af Bestyrelse lige år
       a) Formand – Bent Mikkelsen
       b) 1 bestyrelsesmedlemer  – Morten Heidtmann Pedersen
                                                   
7. Valg af 1 suppleant – Johnny Rosenkjær
8. Valg af 2 revisorer – Lis Knudsen og Ervin Erhorn
     samt en revisorsuppleant – Frank Petersen
9. Eventuelt

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen punkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar 2019.

Motion for hjerne og hjerte